പണം കളഞ്ഞുകിട്ടി 21/12/2019

മൂവാറ്റുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കുറച്ചു പണം കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടൂണ്ട് .രണ്ടാർ ഭാഗത്തുനിന്നും രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ കിട്ടിയതാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ടവർ സ്റ്റേഷനുമായി മുവാറ്റുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുക. സ്റ്റേഷൻ റൈറ്റർ ബൈജുമായി ബന്ധപെടുക:-944688 6106

Leave a Reply

Back to top button
error: Content is protected !!