ആമ്പലൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുവാതിര ആറാട്ട് ഉത്സവം.

വാളകം:-ആമ്പലൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുവാതിര ആറാട്ട് ഉത്സവം ജനുവരി 30 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 6 വരെ നടക്കും.ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ പുലിയന്നൂർ ദിലീപൻ നമ്പൂതിരി നേതൃത്വം നൽകും.

Leave a Reply

Back to top button
error: Content is protected !!