താലൂക്കിനെ പരിസ്ഥിതി സൗഹ്യതമാക്കാൻ എം.എ കോളേജിൽ പുനർജനി കർമ്മ പദ്ധതി.

കോതമംഗലം: മാർ  അത്തനേഷ്യസ്  കോളേജ്  അസോസിയേഷൻ  രാഷ്ട്രീയ  ഉച്ചതാർ  ശിക്ഷാ  അഭിയാൻ,  ഉന്നത് ഭാരത്  അഭിയാൻ  എന്നീ  കേന്ദ്ര  പദ്ധതികളുടെ  ഭാഗമായി  കേരളാ  സർക്കാരിന്റെ  ശുചിത്വ  മിഷൻ, ഹരിതകേരള  മിഷൻ  എന്നിവയോട്  സഹകരിച്ച്  കോതമംഗലം  താലൂക്കിൽ  സമ്പൂർണ്ണ  ശുചിത്വ  സാക്ഷരതാ, മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന, ഭക്ഷ്യ-ജലസുരക്ഷാ, നീർത്തടസംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കുളള  കർമ്മ പരിപാടി  പുനർജനി പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി.  ആദ്യ ഘട്ടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം രാജ്യസഭാംഗം  ബിനോയ് വിശ്വം നിർവ്വഹിച്ചു.പ്രകൃതിയെ പരിരക്ഷിക്കുക എന്ന സന്ദേശം  പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി  നിർമ്മിച്ച  പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ  തുണിസഞ്ചികൾ കോതമംഗലം താലൂക്കിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിക്കുക എന്ന ശ്രമത്തിനും   മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജിൽ തുടക്കമായി.  ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ജനപ്രതിനിധികൾ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ആയിരത്തിയഞ്ഞൂറോളം പേർക്ക് തുണി സഞ്ചികൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു.  കോളേജ് അസ്സോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഡോ. വിന്നി വർഗ്ഗീസ്,  നഗരസഭാദ്ധ്യക്ഷ   മഞ്ജു സിജു, മുൻസിപ്പൽ വൈസ് ചെയർമാൻ  എ. ജി. ജോർജ്ജ്, പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ഡെൻസിലി ജോസ്,ഹരിത കേരളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ സുജിത് കരുൺ, ശുചിത്വമിഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് കോർഡിനേറ്റർ  എ. കെ. മോഹനൻ, എം എ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ.കെ. മാത്യു  എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.കോതമംഗലം  താലൂക്കിന്  കീഴിലുളള  കടകളിൽ  പ്ലാസ്റ്റിക്  കൂടുകൾക്കുപകരം  കടലാസ്  കൂടുകൾ  നിർമ്മിച്ച്  വിതരണം ചെയ്യുക, ഇലക്ട്രോണിക്  മാലിന്യ സംസ്ക്കരണത്തിന്  നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക, ഗാർഹിക  മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും കമ്പോസ്റ്റു  രൂപീകരണത്തിനും  സഹായിക്കുന്ന ബയോപോട്ടുകൾ വിതരണംചെയ്യുക, ജൈവകർഷകരുടെ  കൂട്ടായ്മ  രൂപീകരിച്ച് വിഷരഹിത  പച്ചക്കറികളുടെ  ലഭ്യത  വർദ്ധിപ്പിക്കുക, മാർ  അത്തനേഷ്യസ്  കോളേജിലെ  സുസജ്ജമായ  ലാബ്  പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്  രാസപരിശോധനയിലൂടെ  കുടിവെളളത്തിന്റെയും, മത്സ്യമാംസാദികളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധാരണ  ജനങ്ങളെ  സഹായിക്കുക, പരമ്പരാഗത  ജലസ്രോതസുകളുടെ  സംരക്ഷണത്തിന്  ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ  ശാസ്ത്രീയമാർഗ്ഗങ്ങൾ  സ്വീകരിക്കുക  തുടങ്ങിയ     പദ്ധതികളും അടുത്ത പടിയായി കോളേജ് അസോസിയേഷൻ  ആരംഭിക്കും.

ഫോട്ടോ… കോതമംഗലം എം എ കോളേജിൽ ആരംഭിച്ച പുനർജനി കർമ്മ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർമ്മിച്ച  പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ  തുണിസഞ്ചികളുടെ ഉദ്ഘാടനം രാജ്യസഭാംഗം  ബിനോയ് വിശ്വം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Back to top button
error: Content is protected !!