കുടിവെള്ള വിതരണം മുടങ്ങും

കോലഞ്ചേരി: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ചൂണ്ടി വാട്ടർ സപ്ലൈ സെക്ഷനിൽ പ്രധാന ജലവിതരണ പൈപ്പ് ലൈനുകളിൽ അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഐക്കരനാട്, പൂതൃക്ക പഞ്ചായത്തുകളിൽ 23,24,25 തീയതികളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതൽ രാത്രി 10.30 വരെ ഭാഗീകമായി കുടിവെള്ളം മുടങ്ങും.

Back to top button
error: Content is protected !!