എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 326 പേർക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കൊറോണ കൺട്രോൾറൂം
എറണാകുളം 13 /9/ 20
ബുള്ളറ്റിൻ – 6.30 PM

• ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 326 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

*വിദേശം / ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എത്തിയവർ- 22*

1. ഉത്തർ പ്രദേശ് സ്വദേശി(27)
2. ഒറീസ്സ സ്വദേശി (40)
3. പശ്ചിബ ബംഗാൾ സ്വദേശി (30)
4. പശ്ചിബ ബംഗാൾ സ്വദേശി (31)
5. പശ്ചിബ ബംഗാൾ സ്വദേശി (31)
6. പശ്ചിബ ബംഗാൾ സ്വദേശി (44)
7. പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശി (23)
8. പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശി (27)
9. പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശി (32)
10. പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശി (50)
11. പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശി (53)
12. ബീഹാർ സ്വദേശി (23)
13. ബീഹാർ സ്വദേശി (25)
14. ബീഹാർ സ്വദേശി (26)
15. ബീഹാർ സ്വദേശി (27)
16. ബീഹാർ സ്വദേശി (32)
17. ബീഹാർ സ്വദേശി( 27)
18. വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി ( 20)
19. വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി (27 )
20. വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി (29)
21. വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി (45 )
22. ഹരിയാന സ്വദേശി (36)

*സമ്പർക്കം വഴി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ*

23. കോട്ടുവള്ളി സ്വദേശി ( 22)
24. കോട്ടുവള്ളി സ്വദേശി (25)
25. കോട്ടുവള്ളി സ്വദേശിനി (45)
26. ആരക്കുഴ സ്വദേശി (23 )
27. ആലങ്ങാട് സ്വദേശി ( 5)
28. ആലങ്ങാട് സ്വദേശി (35)
29. ആലങ്ങാട് സ്വദേശി (65)
30. ആലങ്ങാട് സ്വദേശിനി (6)
31. ആലങ്ങാട് സ്വദേശിനി (65)
32. ആലപ്പുഴ സ്വദേശി (76)
33. ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി (24)
34. ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശി (59)
35. ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശി(25)
36. ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (38)
37. ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (6)
38. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശി (11)
39. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശി (15)
40. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശി (28)
41. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശി (40)
42. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശിനി (34)
43. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശിനി (40)
44. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശിനി (47)
45. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശിനി (49)
46. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശിനി (54)
47. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശിനി( 29)
48. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശിനി(14)
49. എടത്തല സ്വദേശി(44)
50. എടത്തല സ്വദേശിനി (17 )
51. എടത്തല സ്വദേശിനി (73 )
52. എടത്തല സ്വദേശിനി (80 )
53. എടത്തല സ്വദേശിനി(59)
54. എരൂർ സ്വദേശി (48)
55. എരൂർ സ്വദേശിനി (75)
56. എറണാകുളം സ്വദേശിനി (54)
57. എറണാകുളം സ്വകാര്യാശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരിയായ വരാപ്പുഴ സ്വദേശിനി (40)
58. എറണാകുളം സ്വദേശി (42)
59. എറണാകുളം സ്വദേശി (58)
60. എറണാകുളം സ്വദേശി( 46)
61. എറണാകുളം സ്വദേശി(16)
62. എറണാകുളം സ്വദേശി(63)
63. എറണാകുളം സ്വദേശിനി (33)
64. എറണാകുളം സ്വദേശിനി (67)
65. എളംകുന്നപ്പുഴ സ്വദേശി (22)
66. എളംകുന്നപ്പുഴ സ്വദേശി (24)
67. എളംകുന്നപ്പുഴ സ്വദേശി(22)
68. എളംകുന്നപ്പുഴ സ്വദേശിനി (20)
69. എളംകുന്നപ്പുഴ സ്വദേശിനി (43)
70. എളംകുന്നപ്പുഴ സ്വദേശിനി(22)
71. എളങ്കുന്നപ്പുഴ സ്വദേശി(39)
72. എളങ്കുന്നപ്പുഴ സ്വദേശിനി(34)
73. എളമക്കര സ്വദേശിനി (63 )
74. എളമക്കര സ്വദേശിനി 76
75. ഏലൂർ സ്വദേശി( 46)
76. ഏലൂർ സ്വദേശി(26)
77. ഏലൂർ സ്വദേശിനി (1 )
78. ഏലൂർ സ്വദേശിനി (16)
79. ഏലൂർ സ്വദേശിനി(42)
80. ഏഴിക്കര സ്വദേശി (22)
81. ഐക്കാരനാട് സ്വദേശിനി (55)
82. ഒറീസ്സ സ്വദേശി (24)
83. ഒറീസ്സ സ്വദേശി (31)
84. ആലപ്പുഴ സ്വദേശി (50)
85. കടവന്ത്ര സ്വദേശി (17)
86. കടവന്ത്ര സ്വദേശി (32)
87. കടവന്ത്ര സ്വദേശി (63)
88. കടവന്ത്ര സ്വദേശി(35)
89. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി ( 17)
90. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി (31)
91. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി (31)
92. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി (37)
93. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി (66)
94. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി( 61)
95. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി(12)
96. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി(41)
97. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി (29)
98. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി (30)
99. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി (33)
100. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി (53)
101. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി (62)
102. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി (65)
103. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി (7)
104. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി( 30)
105. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി(50)
106. കരുമാലൂർ സ്വദേശി (48)
107. കരുമാലൂർ സ്വദേശിനി (12)
108. കളമശ്ശേരി സ്വദേശി (37 )
109. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി ( 31)
110. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി (28 )
111. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി (31 )
112. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി (4 )
113. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി (54 )
114. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി (6 )
115. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി (60 )
116. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി (65)
117. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി (9 )
118. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി(56)
119. കാഞ്ഞൂർ സ്വദേശി (44)
120. കാലടി സ്വദേശി (34 )
121. കാലടി സ്വദേശി(43)
122. കാലടി സ്വദേശിനി (45)
123. കാലടി സ്വദേശിനി(62)
124. കാസർഗോഡ് സ്വദേശിനി (22)
125. കുട്ടമ്പുഴ സ്വദേശി(26)
126. കുട്ടമ്പുഴ സ്വദേശി (19 )
127. കുന്നത്തുനാട് സ്വദേശി (10 )
128. കുന്നത്തുനാട് സ്വദേശി (3 )
129. കുന്നത്തുനാട് സ്വദേശി (65 )
130. കുന്നത്തുനാട് സ്വദേശി(12 )
131. കുന്നത്തുനാട് സ്വദേശിനി (34 )
132. കുന്നത്തുനാട് സ്വദേശിനി (35 )
133. കുന്നത്തുനാട് സ്വദേശിനി (61 )
134. കുന്നുകര സ്വദേശിനി (4)
135. കുമാരപുരം സ്വദേശി (21)
136. കുമ്പളം സ്വദേശിനി (50)
137. കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശി (69)
138. കുഴുപ്പിള്ളി സ്വദേശിനി (4)
139. കൂവപ്പടി സ്വദേശി(47)
140. കോതമംഗലം സ്വദേശി (16)
141. കോതമംഗലം സ്വദേശി (35)
142. കോതമംഗലം സ്വദേശി (55)
143. കോതമംഗലം സ്വദേശി(14)
144. കോതമംഗലം സ്വദേശി(22)
145. കോതമംഗലം സ്വദേശി(45)
146. കോതമംഗലം സ്വദേശി(82)
147. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (12)
148. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (16)
149. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (4)
150. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (44)
151. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (54 )
152. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (6)
153. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (61)
154. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (80)
155. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി(1)
156. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി(6)
157. ചികിത്സക്കായെത്തിയ ഇസ്താംബുൾ സ്വദേശി (48)
158. ചൂർണിക്കര സ്വദേശി
159. ചൂർണിക്കര സ്വദേശി (65)
160. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി
161. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി
162. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി (37)
163. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി (41)
164. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി(32)
165. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശി (31)
166. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശി(65)
167. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശിനി(68)
168. ചേരാനെല്ലൂർ സ്വദേശി(1)
169. ചേരാനെല്ലൂർ സ്വദേശിനി (35)
170. ചേരാനെല്ലൂർ സ്വദേശിനി (62)
171. ചോറ്റാനിക്കര സ്വദേശിനി (29)
172. ചോറ്റാനിക്കര സ്വദേശിനി (5)
173. ഛത്തീസ്ഗഢ് സ്വദേശി (25)
174. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി (19)
175. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി(47)
176. തൃക്കാക്കര സ്വദേശിനി (60)
177. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി (32)
178. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി (50)
179. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി (61)
180. തൃക്കാക്കര സ്വദേശിനി (26)
181. തൃപ്പുണിത്തുറ സ്വദേശി (60)
182. തൃപ്പുണിത്തുറ സ്വദേശി(25)
183. തൃപ്പുണിത്തുറ സ്വദേശിനി (82)
184. തൃപ്പുണിത്തുറ സ്വദേശിനി(50)
185. തൃപ്പൂണിത്തറ സ്വദേശി (34)
186. തൃപ്പൂണിത്തറ സ്വദേശി (51)
187. തൃപ്പൂണിത്തറ സ്വദേശി(41)
188. തൃപ്പൂണിത്തറ സ്വദേശി(43)
189. തൃപ്പൂണിത്തറ സ്വദേശിനി ( 64)
190. തൃപ്പൂണിത്തറ സ്വദേശിനി 75
191. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശി (15)
192. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശി (24)
193. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശി (33)
194. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശി (67)
195. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശി(18)
196. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശി(32)
197. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിനി (26)
198. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിനി (27)
199. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിനി (66)
200. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിനി(2)
201. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിനി(54)
202. തേവര സ്വദേശിനി (42)
203. തോപ്പുംപടി സ്വദേശി(35)
204. തോപ്പുപടി സ്വദേശിനി (65)
205. നിലവിൽ നെടുംബാശ്ശേരിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി (20 )
206. മലയാറ്റൂർ നീലീശ്വരത്ത് ജോലി നോക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി(20)
207. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി(36 )
208. നെടുമ്പാശ്ശേരി സ്വദേശി (14)
209. നെടുമ്പാശ്ശേരി സ്വദേശി (32)
210. നെടുമ്പാശ്ശേരി സ്വദേശിനി (21)
211. നെടുമ്പാശ്ശേരി സ്വദേശിനി(49)
212. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി 30)
213. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശിനി( 2)
214. നോർത്ത് പറവൂർ സ്വദേശി (30)
215. നോർത്ത് പറവൂർ സ്വദേശി (51 )
216. നോർത്ത് പറവൂർ സ്വദേശി (63)
217. നോർത്ത് പറവൂർ സ്വദേശി (66)
218. നോർത്ത് പറവൂർ സ്വദേശിനി (2)
219. നോർത്ത് പറവൂർ സ്വദേശിനി (31)
220. നോർത്ത് പറവൂർ സ്വദേശിനി (34)
221. നോർത്ത് പറവൂർ സ്വദേശിനി (66)
222. പല്ലാരിമംഗലം സ്വദേശി
223. പല്ലാരിമംഗലം സ്വദേശി(33)
224. പല്ലാരിമംഗലം സ്വദേശിനി (22)
225. പല്ലാരിമംഗലം സ്വദേശിനി (44)
226. പല്ലാരിമംഗലം സ്വദേശിനി(26)
227. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി (28)
228. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി (28)
229. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി (1)
230. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി(52)
231. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി (26)
232. പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശി (26)
233. പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശി (37)
234. പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശി (52)
235. പായിപ്ര സ്വദേശി (36)
236. പായിപ്ര സ്വദേശി(65)
237. പായിപ്ര സ്വദേശിനി(38)
238. പാറക്കടവ് സ്വദേശി(45)
239. പാറക്കടവ് സ്വദേശിനി(25)
240. പാറക്കടവ് സ്വദേശിനി(64)
241. പാലക്കുഴ സ്വദേശി(12)
242. പാലക്കുഴ സ്വദേശിനി (44)
243. പാലക്കുഴ സ്വദേശിനി (69)
244. പാലാരിവട്ടം സ്വദേശി (28)
245. പാലാരിവട്ടം സ്വദേശി(3)
246. പാലാരിവട്ടം സ്വദേശിനി (32)
247. പാലാരിവട്ടം സ്വദേശിനി (64)
248. പിറവം സ്വദേശി(60)
249. പുത്തൻവേലിക്കര സ്വദേശിനി (68)
250. പുല്ലേപ്പടി സ്വദേശിനി (23)
251. പൂക്കാട്ടുപടി സ്വദേശി (24 )
252. പൂക്കാട്ടുപടി സ്വദേശിനി (30 )
253. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിനി (32)
254. പൈങ്ങോട്ടൂർ സ്വദേശി(30)
255. പൈങ്ങോട്ടൂർ സ്വദേശിനി (28)
256. പൈങ്ങോട്ടൂർ സ്വദേശിനി (5)
257. പൈങ്ങോട്ടൂർ സ്വദേശിനി (60)
258. പൈങ്ങോട്ടൂർ സ്വദേശിനി (70)
259. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (33)
260. മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശി (10)
261. മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശി (3)
262. മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശി (41)
263. മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശി(26)
264. മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശിനി (65)
265. മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശി (71 )
266. മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശി(34)
267. മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശിനി (1 )
268. മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശിനി (63)
269. മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശിനി(11)
270. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി (2)
271. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി (36)
272. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി(43)
273. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി(58)
274. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (14)
275. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (18)
276. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (23)
277. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (40 )
278. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (52 )
279. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (61)
280. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി( 48)
281. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(30)
282. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(83)
283. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(9)
284. മരട് സ്വദേശി (30)
285. മരട് സ്വദേശി (48)
286. മരട് സ്വദേശിനി(19)
287. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശി (39)
288. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശി(2)
289. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശിനി (70)
290. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശിനി(31)
291. മുടക്കുഴ സ്വദേശിനി (38)
292. മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി(33)
293. രായമംഗലം സ്വദേശിനി (46)
294. രായമംഗലം സ്വദേശിനി (53)
295. രായമംഗലം സ്വദേശിനി (60)
296. രായമംഗലം സ്വദേശിനി (64)
297. വടക്കേക്കര സ്വദേശി(33)
298. വടക്കേക്കര സ്വദേശി(65)
299. വടക്കേക്കര സ്വദേശിനി (59)
300. വടവുകോട് പുത്തൻ കുരിശ് സ്വദേശി (30)
301. വടുതല സ്വദേശി(72)
302. വടുതല സ്വദേശിനി ( 75)
303. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശി (23)
304. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശിനി (47 )
305. വാഴക്കുളം സ്വദേശിനി (57)
306. വെങ്ങോല സ്വദേശി(26)
307. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി (24)
308. വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി (22)
309. വേങ്ങൂർ സ്വദേശിനി (44)
310. വൈറ്റില പൂണിത്തുറ സ്വദേശി (30)
311. വൈറ്റില പൂണിത്തുറ സ്വദേശി(28)
312. വൈറ്റില സ്വദേശി(43)
313. വൈറ്റില സ്വദേശി(84)
314. വൈറ്റില സ്വദേശിനി (11)
315. ശ്രീമൂലനഗരം സ്വദേശി (60 )
316. ശ്രീമൂലനഗരം സ്വദേശിനി (49 )
317. ശ്രീമൂലനഗരം സ്വദേശിനി(48)
318. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശി
319. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശിനി (22)

320. എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക (28)
321. എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയായ തൃക്കാക്കര സ്വദേശിനി(57)
322. എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയായ കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശിനി(22)
323. എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക മൂക്കന്നൂർ സ്വദേശിനി (24 )
324. തൃശ്ശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകനായ പണ്ടപ്പിള്ളി സ്വദേശി
325. എറണാകുളം സ്വകാര്യാശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരനായ എളംകുന്നപ്പുഴ സ്വദേശി (29)
326. എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ(33)

• ഇന്ന് 232 പേർ രോഗ മുക്തി നേടി. അതിൽ 227 പേർ എറണാകുളം ജില്ലക്കാരും ഒരാൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും 4 പേർ മറ്റ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്.

• ഇന്ന് 1031 പേരെ കൂടി ജില്ലയിൽ പുതുതായി വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. നിരീക്ഷണ കാലയളവ് അവസാനിച്ച 1039 പേരെ നിരീക്ഷണ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവരുടെ ആകെ എണ്ണം 21437 ആണ്. ഇതിൽ 19155 പേർ വീടുകളിലും 123 പേർ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിലും 2159 പേർ പണം കൊടുത്തുപയോഗിക്കാവുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലുമാണ്.

• ഇന്ന് 276 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ/ എഫ് എൽ റ്റി സിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

• വിവിധ ആശുപ്രതികളിൽ/ എഫ് എൽ റ്റി സികളിൽ നിന്ന് 206 പേരെ ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു.

• ജില്ലയിൽ കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 3133 ആണ്. ഇതിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു വീടുകളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 1035 ആണ്.

• ഇന്ന് ജില്ലയിൽ നിന്നും കോവിഡ് 19 പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി 1076 സാമ്പിളുകൾ കൂടി പരിശോധയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 1373 പരിശോധന ഫലങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇന്ന് അയച്ച സാമ്പിളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇനി 732 ഫലങ്ങളാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത്.

• ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ലാബുകളിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നുമായി ഇന്ന് 1258 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ശേഖരിച്ചു.

• ഇന്ന് 403 കോളുകൾ ആണ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ 287 കോളുകൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുമായിരുന്നു.

• കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നീറ്റ് പരീക്ഷ നടതുന്നതിന്റെ മാർഗ്ഗദനിർദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ജില്ലയിലെ സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം നൽകി .കൂടാതെ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആത്മഹത്യാപ്രവണത തടയുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബോധവത്കരണ ക്ലാസും നൽകി.

• വാർഡ് തലങ്ങളിൽ 4681 വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു ബോധവൽക്കരണം നടത്തി. വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുമായി ഫോൺ വഴി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയും വിലയിരുത്തി വരുന്നു.

• കൊറോണ കൺട്രോൾറൂമിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെലി ഹെൽത്ത് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് വീഡിയോ കോൾ വഴി ഇന്ന് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന 94 പേർക്ക് സേവനം നൽകി. ഇവർ ഡോക്ടറുമായി നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ജില്ലാ കളക്ടർ എറണാകുളം
ജില്ലാകൺട്രോൾറൂം നമ്പർ : 0484 2368802/2368902/2368702

Back to top button
error: Content is protected !!