ചരമം

മേക്കടമ്പ് കുഞ്ഞിക്കാപ്പടി, കിഴക്കേക്കുടി വിജയൻ കെ കെ( റിട്ട. എസ് ഐ)നിര്യാതനായി .

വാളകം:മേക്കടമ്പ് കുഞ്ഞിക്കാപ്പടി, കിഴക്കേക്കുടി  വിജയൻ കെ കെ ( റിട്ട. എസ് ഐ) നിര്യാതനായി .സംസ്കാരം  ഇന്ന് (31/03/2020) 12 മണിക്ക് ഭാര്യ അമ്പിക (ആരക്കുഴ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ).മക്കൾ അബിജിത്, അഞ്ജന

Tags
Back to top button
error: Content is protected !!
Close